top of page

 geschichte 

Pra la senteda generela ai 21 de fauré dl 1942 iel nasciù l'idea de cumpré uni ann n'opra y de mëter pona so n museum dl artejanat. Per fé chësc fòvel unì numinà n cumité. Bele pra la mostra da d'instà dl 1942 iel unì cumprà trëi opres per l museum. Danz che l’idea dl museum fova tumeda tl’ega pervia dla segonda viera.

Davia che l cumisser Sanoner ti à lascià la sala dla mostres ala Wehrmacht ne n'àn pudù fé deguna mostra da d'instà ti ani 1944 y 1945.

Do la viera se à la situazion inò normalisà y bele d'autonn dl 1945 iel ruvà n valgun artisć nueves te cunsëi, danter lauter Viktor Moroder dl Tannenheim, Raimund Mureda, Milly Schmalzl y Rudolf Moroder de Rudolfine. L cunsëi fova a una de jì inant cun Motive religëusc, ma ne fajan nia do a d'autri stii da pludagiut y se ispiran plutosc a nosc tëmps. N purvova ora d'autri materiai, cossa che univa critheda dai scultëures.

Tl 1946 àn pudù scumencé cun l'atività dla lia. Te chël ann ova la lia 79 cumëmbri, danter lauter 12 ferlëigri y sies ëiles. L prutagonist d'atività tl tëmp riesc do la segonda viera mundiela fova Rudolf Moroder Rudolfine, Präsident der ntlëuta dla lia y dal '60 al '64 ambolt de Urtijëi. Per la mostra da d'instà dl 1946 fòvel unì metù a jì n cuncors de criples. Tla giuria fòvel Raimund Mureda, Ludwig Moroder, Albino Pitscheider, Luis Piazza und Alois Insam. Lie unì premià Finy Martiner, Frieda Prinoth, Ulrike Schmalzl y Milly Schmalzl. Tl protocol dla lia iel scrit che la lia à per l prim iede arjont si travert, che fova chël de se destanzië dal tradiziunel y dal stil nazarenn, jan a crì stredes nueves. Suzes à abù i reliefs, nia plu la criples ulache n pudova spusté i mandli. Sëuraprò fòvel na majera variazion de materiai che dant: lën, ghips, mauta, ceramica y sas. Ich artisć jëuni ne ulova nia fé do ai libri o ziplé prudoc turistics; ma i fova animei dala modernità.

Na mostra mpurtanta dl '46 fova nce l'espusizion de opres de Śepl Moroder da Jumbierch, davia che l fova l aniverser di 100 ani do si nasciuda.

Tl ann 1947 fòvela pona tan inant che n à despartì l'ert dal artejanat. N chël ann iel stat doi mostres: chëla d'ert fova tla sënta dla lia, chëla de artejanat fova tla Scola Elementera. I criteres per pudëi fé pea pra la mostra d'ert fova bëndebò rigurëusc. La minonghes n con' dla mostra fova despartides: a vel' un ti desplajòvel che l manciova la pert tradiziunela.

La formes de esprescion nueves ne univa nia drë' ntendudes dala majera pert dla jënt, cis sce l corp uman univa prejentà te na maniera stiliseda. I prevesc judova pro a tizé su la cuestion. L scultëur jëunn Siegfried Moroder Rudolfine ova metù ora tla mostra n torso de n'ëila de mauta cueta (terracotta) de chël che l univa scialdi bruntal tl luech. Perchël dh l'oma dl scultëur unida tla mostra, se à metù l corpus delicti te si sportula da cumpré ite y s'l à tëut pea a cësa.

La doi mostres à fat unì su tan de descuscions y tenscions che l univa tenì su duta l'atività dla lia. Perchël à l cumisser Leo Prinoth nvià duc i artejans a na senteda, ulache l ie nce unì cunedì l program yl inuem nuef. Da ntlëuta inant ne n'ova la lia nia plu inuem „Ausstellungsverein für Kunst- und Kunstgewerbe“ ma „Kreis der Kunstschaffenden“. Da moinlà dassova chësta lia mé plu mëter ora opres che rujenova la rujeneda de si tëmp. Copies y imitazions de stii ne fova nia plu lascedes pro. Na giuria dassova asseguré che i „acte“ sibe fac cun finalità artista y nia sensuela. Chisc pruvedimënc dassova purté pro che i artisć ciafieie inò y che l unissa miurà l inuem de Gherdëina. La lia univa mpo meneda inant dal medemo cunsëi cun a cë Rudolf Moroder Rudolfine.

bottom of page